முன்னறிவிப்பு தயாரிப்புகள்

அலை முன்னறிவிப்பின் ஒப்பீடுதல் . 

மண்டலம்: பாண்டிச்சேரி            அளவுரு : குறிப்பிடத்தக்க அலை உயரம்Exeption : javax.naming.NameNotFoundException: Context: INCOIS-WEBCell01/nodes/INCOIS-WEBNode01/servers/server1, name: jdbc/eosf: First component in name eosf not found. [Root exception is org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.NotFound: IDL:omg.org/CosNaming/NamingContext/NotFound:1.0]